Leer (weer) slapen zonder medicatie of kopzorgen

Gedurende 6 weken volgen we je persoonlijk op

We analyseren je huidige slaappatroon en slaapgedrag

Elke week een nieuw persoonlijk slaapschema

Regelmatig krijg je ontspanningsoefeningen en mindfulnesstechnieken

Je ontvangt dagelijks effectieve tips & tricks

We sporen verkeerde slaappatronen op en doorbreken ze

Informatie, educatie en advies over slaap

Aanpak tegen piekeren en het aanleren van gedachtencontrole

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden Start To Sleep

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de door Upload bvba verkochte diensten en producten op de website van Start To Sleep.

2. Algemeen
2.1 In deze algemene verkoopsvoorwaarden ("algemene voorwaarden") wordt met Start To Sleep bedoeld: de website www.starttosleep.be en Upload BVBA, gevestigd te Weggevoerdenstraat 40, 3500 Hasselt en met ondernemingsnummer 0536.581.927.
2.2 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder cliënt ("Cliënt"): Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelsbekwaam die een product aankoop of besteld via de website van Start To Sleep.
2.3 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder bestelling ("Bestelling"): De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen Start To Sleep of Upload BVBA
2.4 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder dienst ("Dienst"): online slaapcoaching van Start To Sleep of Upload BVBA
2.5 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder product ("Product"): Boeken, lichtbrillen, lichtbakken
2.6 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder transactie ("Transactie"): Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten of diensten die bestel worden via kredietkaart of ieder ander middel van virtuele transactie die voorzien wordt door Start To Sleep.
2.7 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder deelnemer ("Deelnemer"): Deelnemer die deelneemt aan de online slaapcoaching van Start To Sleep

3. Aanvaarding van de voorwaarden
De cliënt erkent kennis genomen te hebben van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart door het plaatsen van een bestelling of dienst deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling van product of dienst geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

4. Bestelling
4.1 Al de informatie bezorgd door de cliënt en de validatie door middel van betaling, verbindt hem.
Start To Sleep kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor fouten die door de cliënt begaan zijn tijdens het ingeven van medische of bestemmingsgegevens (leveringsadres, facturatieadres inclusief) zoals vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
4.2 Na ontvangst van aanvraag tot bestelling bevestigt Start To Sleep aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mailadres dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.
4.3 In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Start To Sleep zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.
4.4 Indien het bestelde product niet in voorraad of niet onmiddellijk in voorraad is, zal Start To Sleep de cliënt via e-mail inlichten over de vertraging van de levering. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.
4.5 Enkel handelsbekwame personen naar het Belgische recht kunnen een bestelling plaatsen

5. Levering
5.1 Na bestelling en validatie van de bestelling door Start To Sleep, verbindt Start To Sleep zich ertoe om de bestelde producten naar de cliënten te sturen op het opgegeven leveringsadres binnen een leveringstermijn van 2 weken, tenzij anders overeengekomen.
5.2 Indien Start To Sleep zich niet kan houden aan de leveringstermijn van 2 weken heeft de klant het recht zijn bestelling terug te bezorgen aan Start To Sleep en te wijzigen of te annuleren.
5.3 Door het plaatsen van een bestelling van product of dienst engageert de cliënt zich voor de regeling van ontvangst van goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van de levering van de besteld goederen. De solidaire aansprakelijkheid van Upload bvba kan in dat opzicht niet spelen.
5.4 De levering gebeurt door een firma die gekozen wordt door Start To Sleep en kan voor alle landen. Buiten België zal er een verzendingskost aangerekend worden die vooraf meegedeeld zal worden aan de cliënt en in alle redelijkheid wordt bepaald door Start To Sleep.
5.5 Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde product goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. In de hypothese dat één of meerdere bestelde producten gebrekkig of beschadigd zijn. Het wordt aangeraden dat de klant of de ontvanger dit onmiddellijk kenbaar maakt op het moment van de levering van het product door ons te contacteren via info@starttosleep.be
5.6 Als een pakket niet ontvangen is ondanks de verschillende passages van de vervoerder wordt het teruggezonden naar Upload BVBA en de bestemmeling wordt verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de koper aangevraagd worden en hij zal de kosten ervan dragen, zelfs indien de eerste verzending gratis werd uitgevoerd.

6. Klachten
6.1 Om het risico van inbreuk op de rechten van de consument te voorkomen, wordt het aanbevolen om claims die betrekking hebben op een zichtbaar en/of kwalitatief gebrek van een artikel of het ontbreken hiervan bij de levering, zo snel mogelijk te signaleren aan Start To Sleep. Dit dient duidelijk en uitgebreid te gebeuren. Het is aangeraden om een eventuele klacht te melden via info@starttosleep.be, per telefoon of per brief.
6.2 Bij Start To Sleep ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Start To Sleep binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

7. Teruggave
7.1 In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 21 december 2013) heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder boete en zonder opgave van redenen:
- Voor alle producten is het herroepingsrecht van toepassing voor of na de verzending van het pakje door Start To Sleep
In geval van herroeping draagt de consument de kosten voor eventuele terugzending naar Upload BVBA.

Om de vraag tot herroeping in te dienen, volstaat het dat de klant een e-mail verstuurd binnen 7 dagen na aankoop van het product of dienst naar info@starttosleep.be, Start To Sleep zal deze vraag beantwoorden binnen de 7 dagen.

De cliënt beschikt over een tijd van zeven kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar Upload BVBA tegen omwisseling of restitutie.
Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de cliënt.
Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen moet de cliënt (overeenkomstig Art. VI.51 § 1.) onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten terug sturen naar het volgend adres: Upload BVBA, Weggevoerdenstraat 40, 3500 Hasselt (België).
Terugzending van zaken dient te geschieden in de originele verpakking, in nieuwstaat verkerend en inclusief accessoires zoals bijvoorbeeld gebruiksaanwijzigingen, kabels, opladers,.. gedocumenteerd met het bewijs van aankoop.

7.2 Indien de goederen naar Start To Sleep werden teruggestuurd onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Start To Sleep zich ertoe de betalingen van de cliënt te vergoeden en dit zonder kosten. De verzendingskosten voor het terugsturen van de producten worden niet terugbetaald door Start To Sleep (tenzij de fout aan Start To Sleep toe te schrijven is). De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen.

7.3 De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
- Online slaapcoaching of online slaaptherapie
7.4 Indien de online slaapcoaching niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, heeft de deelnemer geen recht op teruggave.

8. Annulering
Annulering van de online slaapcoaching is niet mogelijk. Indien de deelnemer de online slaapcoaching toch niet meteen wenst te volgen maar verder te zetten op een later tijdstip dient hij Start To Sleep op de hoogte te brengen ten laatste op dag 3 van de online slaapcoaching. Start To Sleep voorziet dan een inlogcode om op een later tijdstip de online slaapcoaching verder te zetten zonder extra kosten. Vanaf dag 3 van de online slaapcoaching is Start To Sleep op geen enkele wijze gebonden aan een tegemoetkoming.

9. Prijs
9.1 De prijs vermeldt bij het product op de website is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de producten en de transportkosten.
9.2 Start To Sleep behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten en diensten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de registratie van de bestelling van het product of de dienst.

10. Betaling
10.1 De prijs van de diensten is te betalen met credit card of ieder ander middel van virtuele transactie die voorzien wordt door de website.
10.2 De prijs van de producten is te betalen via overschrijving.
10.3 De betaling geschiedt voordat de online slaapcoaching, dienst of product geleverd wordt.

11. Opschorting en uitsluiting
11.1 Start To Sleep en Upload BVBA behouden het recht om de online slaapcoaching op te schorten of een deelnemer uit te sluiten bij onbehoorlijk gebruik van de online slaapcoaching bij het kopieren en/of inloggegevens door te geven aan derden. De hieruit vloeiende schade komt voor rekening van de deelnemer.

12. Aansprakelijkheid 
12.1 Start To Sleep, Upload BVBA en hun medewerkers kunnen in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de diensten of producten.
12.2 De aansprakelijkheid van Start To Sleep, Upload BVBA en hun medewerkers kan eveneens niet weerhouden worden voor mogelijke veranderingen in producten aangebracht door fabrikanten.
12.3 De aansprakelijkheid van Start To Sleep, Upload BVBA en hun medewerkers zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen of levering van diensten. Inclusief de foto's gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroep in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De cliënt engageert zich om aandachtig alle info van het product of de dienst, te lezen. 
12.4 Deze site bevat links naar externe internetsites. Noch Start To Sleep, noch Upload bvba of zijn medewerkers kunnen aansprakelijk worden gehouden voor actuele of toekomstige inhoud op deze sites, noch voor inhoud van externe sites die een link hebben met Start To Sleep.
12.5 Noch Start To Sleep, noch Upload BVBA kan aansprakelijk gesteld worden voor vermelding van foutieve gegevens, voorwaarden of prijzen vermeld op de verschillende communicatiekanalen, zowel online als offline, van partners of klanten. 
12.6 Start To Sleep en Upload BVBA kunnen voor de online slaapcoaching in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor technische storingen, serverfouten, servercrashes en verwanten.

13. Garantie
13.1 Alle producten aangekocht bij Start To Sleep genieten de wettelijke garantie voortvloeiende uit de artikelen 1649bis et.seq. van het Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat de cliënt het gebrek niet kende of niet geacht wordt het te kennen op het ogenblik van de aankoop van het product en dit voor zo ver het gebrek zich voordoet binnen twee jaar na levering, voor een gebrek aan overeenstemming op het ogenblik van de levering van het product.
De cliënt dient Start To Sleep schriftelijk op te hoogte te stellen van zijn intentie beroep te doen op de wettelijke garantie, ten laatste binnen veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld gedocumenteerd met het aankoopbewijs. De terugzendingskosten van het niet-conforme product zullen door de cliënt gedragen worden. De cliënt zal alle risico's dragen verbonden aan het verlies van het product gedurende de hele duur van de teruggave operatie. De teruggavekosten zullen gecrediteerd worden in de vorm van geld, gestort op de rekening van de cliënt.
13.2 In geen enkel geval kan Start To Sleep of Upload bvba verantwoordelijk gesteld worden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van Start To Sleep of Upload BVBA is uitsluitende gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

14. Duur van de online slaapcoaching
De online slaapcoaching is voltooid vanaf 42 dagen na inschrijving.
Gerekend vanaf dag 43 vervalt het recht op persoonlijke feedback op de online slaapcoaching.

15. Persoonsgegevens
15.1 Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en versturing van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.
15.2 Start To Sleep is onderworpen aan de Wet persoonsregistraties verbindt zich er toe om de gegevens van hun cliënten nooit aan derden te geven, wij verwijzen u naar onze Privacy Policy.
15.4 De cliënt heeft de mogelijkheid om inzage in zijn persoonsgegevens te krijgen en die te verbeteren of te schrappen door een aanvraag in te dienen via info@starttosleep.be

16. Intellectuele eigendom
16.1 Het gebruik van teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto's, video's, luisteroefeningen, datadocumenten en andere inhoudelijke en illustratieve elementen op de website zijn beschermd door het auteursrecht en in het algemeen door de principes van het recht op intellectuele eigendom.
De inhoud die geproduceerd werd door Start To Sleep, geplaatst op deze website, mag niet worden gekopieerd, niet in apps geplaats worden, niets mag veranderd worden en niets mag gepubliceerd worden in welke vorm dan ook, tenzij met uitdrukkelijke voorafgaande geschreven toestemming van Start To Sleep of Upload BVBA. Het is mogelijk dat de website teksten, illustratie en andere elementen tentoonstelt die door de auteursrechten van derden beschermd zijn.
Start To Sleep en Upload BVBA geeft in geen geval en op geen enkele manier de toestemming om hun intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken
16.2 Voor inbreuken op het auteursrecht worden schadevergoedingen bepaald volgens het Sofam-tarief

17. Toepasselijk recht bij geschillen.
17.1 Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van de uitvoering een overeenkomst, verbinden de cliënt en Upload BVBA zich er toe om, alvorens gerechtelijke stappen te nemen, de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen
Indien dit geen oplossing biedt worden alle overeenkomsten waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitende tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt.
17.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen overminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zo min mogelijk afwijkt van de nietige of nietigde bepaling.